Manteniment de Camps de Futbol

Planificació i execució de les tasques de manteniment de camps de futbol.

Neteja d'edificis

Neteja integral d'edificis de tot tipus.

APLICACIÓ AMIE

GMAO feta a mida

Manteniment Integral de piscines

Gestió del manteniment integral de piscines: manteniment normatius, preventius i correctius.

Consergeria d'Edificis

Servei de consergeries i bidells en tot tipus d'edificis.

Manteniment de paviments esportius

Anàlisi de les necessitats de manteniment i neteja dels paviment i execució de totes les tasques necessàries per tal de disposar d'un paviment en perfecte estat.

Plans d'Autoprotecció (PAU)

Desenvolupament de Plans d'Autoprotecció (PAU)

Manteniment integral d'edificis serveis terciaris

Gestió dels manteniments preventius, normatius i correctius d'edificis de serveis.

Gestió energètica

Anàlisi dels consums i preus/energia. Gestió energètica d'edificis de serveis.

GESTIÓ INTEGRAL DEL MANTENIMENT I LA NETEJA D'UN COMPLEX ESPORTIU

MN com a empresa de SINTAGMIA, a través de Llop (empresa de gestió d’instal·lacions i serveis esportius) disposa d’una dilatada experiència en la gestió del manteniment de piscines. L’origen i el primer servei que va realitzar l’any 1.999, va ser justament la gestió integral d’una piscina d’estiu, on calia fer el manteniment integral.

Per tant doncs, coneixem al detall les característiques intrínseques d’una piscina i els problemes i incidències que se’n deriven del seu ús. Sigui una piscina de mides olímpiques (actualment en gestionem 3), piscina pública estàndard (actualment gestionem més de 18 vasos), piscina pública petita  (actualment gestionem 15 vasos) o bé piscines privades de gimnasos, comunitats de veïns, càmpings, etc, disposem d’un equip de tècnics amb molta experiència que es cuidaran de tots els detalls perquè l’aigua dels vasos estigui en perfecte estat d’ús i complint amb els paràmetres físico-químics que marca el Decret 95/2000, normativa que apliquem fins i tot en instal·lacions que no siguin públiques.

Tractament físic de l’aigua dels vasos

 • Neteja superficial de la làmina d’aigua.
 • Neteja dels pre-filtres i filtres
 • Neteja del fons de la piscina amb mecanisme manual o mecanisme automatitzat.

Tractament químic de l’aigua dels vasos

 • Gestió dels productes químics (fitxes tècniques i de seguretat/comandes i subministraments).
 • Complir amb la normativa APQ-6, d’emmagatzematge de productes químics.
 • Configuració dels controladors/vigilants.
 • Control de les bombes dosificadores de producte químic.

Neteja de les platges i zones humides

 • Neteja i desinfecció de les canaletes.
 • Neteja i desinfecció de les platges.

Manteniment del sistema de climatització en les piscines cobertes

 • Manteniments normatius de les deshumectadores.
 • Neteja de conductes d’aire.
 • Comprovació i reomplerta gasos dels compressors de les deshumectadores.
 • Canvi de filtrines i comprovació pressions de treball dels compressors.

Manteniment sala calderes

 • Manteniment normatiu calderes
 • Manteniment preventiu de les calderes, bombes recirculadores, bescanviadors de plaques

Manteniment i registres ACS

 • Control i tractaments de legionel·losi.
 • Control i tractaments als vasos acumuladors d'ACS

Neteja de l'edifici

 • Neteja de paraments verticals, horitzontals, i tot tipus de superfícies i materials

SERVEI DE CONSERGERIA I BIDELL

MN proveeix de personal professional i experimentat per a realitzar les tasques de consergeria, recepció i bidell, de qualsevol edifici de serveis: centres cívics, casals de gent gran, instal·lacions esportives, càmpings, biblioteques, ajuntaments, etc.PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA DE MANTENIMENT D'EDIFICIS AMB SISTEMA INFORMÀTIC PROPI

La gestió del manteniment d’un edifici és força complexa i cal disposar d’una eina informàtica que permeti dur un bon control i seguiment, per tal de que la vida útil de l’edifici i de les seves instal·lacions tècniques sigui el més llarga possible. MN ha desenvolupat un sistema informàtic per a la gestió del manteniment d’edificis, amb les següents prestacions:

Inventari exhaustiu dels elements tècnics agrupats per famílies:

Abans de realitzar un bon Pla de Manteniment que sigui funcional i pràctic, cal inventariar tots els elements susceptibles de realitzar-los un manteniment normatiu, preventiu i correctiu. Aquestes fitxes, engloben una sèrie de dades tècniques (potència, volums, consums...), dades d’identificació (marca, model, nºsèrie...), dades de subministrador (proveïdor, data compra, data garantia, preu...), tasques de manteniment preventiu, tasques de manteniment normatiu, tasques de manteniment correctiu (es registren totes aquelles tasques que ha necessitat l’element), fotos i documents annexats (manuals de manteniment, catàlegs, plànols...).

Elaborar ordres de treball del manteniment preventiu i conductiu.

Control del manteniment normatiu de les empreses externes o intern.

Històric de les actuacions de manteniment correctiu. 

Normativa actualitzada.

GESTIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

MN s’ha dotat d’una bona experiència en la gestió energètica d’instal·lacions esportives (grans consumidores d’energia). Realitzem un estudi acurat dels consums de l’edifici, tot detectant quines possibles millores a baix cost es poden realitzar per tal de poder disminuir els consums.

Alhora avaluem les factures dels subministraments, tot detectant quins conceptes i preus s’estan facturant, per tal de millorar-ne la contractació.

Es pot estalviar una mitjana del 25% aconseguint disminuir consum i rebaixant preus de les factures.Vols estar al dia de totes les novetats?

Subscriu-te al nostre newsletter

Unim persones per moure emocions

© MN Manteniment i neteja 2015 · Condicions legals · Contacte